RSS Feed

Posts Tagged ‘สำนักประกันคุณภาพ ขอแจ้งข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553-2556 และผลเปรียเทียบ มทร. 9 แห่ง ปีการศึกษา 2556’

  1. ผลประกันคุณภาพเปรียเทียบ มทร. 9 แห่ง ปีการศึกษา 2556

    ตุลาคม 3, 2014 by

    สำนักประกันคุณภาพ ขอแจ้งข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553-2556 และผลเปรียเทียบ มทร. 9 แห่ง ปีการศึกษา 2556

    http://qa.rmutp.ac.th/?p=2552

    สรุปคะแนนแต่ละเกณฑ์-ปี-53-56-2-10-57_002-723x1024 สรุปคะแนนแต่ละเกณฑ์-ปี-53-56-2-10-57_001-1024x723